Date 23 - 01 - 201806:01 AM
Quick link
Stock market
Phòng ban chức năng
Update 25/12/2008 , 02:12 PM
 

 

1. Phòng kế hoạch kinh doanh và Đấu thầu (P1):

      - Ông Nguyễn Quang Trung - Kỹ sư xây dựng

        Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 04.37471922

2. Phòng Dự án (P2)

       - Ông Đào Trương Tuấn - Cử nhân học viện Ngân hàng

         Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 04.37472394

3. Phòng Quản lý xây lắp (P3)

      - Ông Dư Du Hùng - Kỹ sư kinh tế xây dựng

        Chức vụ: Trưởng phòng

       ĐT: 04.37475644

4. Phòng Tài chính kế toán (P4)

      - Bà Nguyễn Thị Phương Hà - Cử nhân kinh tế

       Chức vụ: Kế toán trưởng

       ĐT: 04.37471924

5. Phòng Tổ chức hành chính (P6)

      - Bà Bùi Thị Hương - Cử nhân luật

      Chức vụ: P. trưởng phòng

      ĐT: 04.37471921

 

 

  

 
 

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 37