Date 22 - 10 - 201802:10 PM
Quick link
Stock market
Phòng ban chức năng
Update 25/12/2008 , 07:12 AM
 

 

 

1. Phòng kế hoạch kinh doanh và Đấu thầu (P1):

      - Ông Nguyễn Quang Trung - Kỹ sư xây dựng

        Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37471922

2. Phòng Dự án (P2)

       - Ông Đào Trương Tuấn - Cử nhân học viện Ngân hàng

         Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37472394

3. Phòng Quản lý xây lắp (P3)

      - Ông Nguyễn Đức Trường Giang - Kỹ sư điện

        Chức vụ: Phó phụ trách phòng

       ĐT: 024.37475644

4. Phòng Tài chính kế toán (P4)

      - Bà Nguyễn Thị Phương Hà - Cử nhân kinh tế

       Chức vụ: Kế toán trưởng

       ĐT: 024.37471924

5. Phòng Tổ chức hành chính (P6)

      - Bà Bùi Thị Hương - Thạc sĩ Luật

      Chức vụ: Trưởng phòng

      ĐT: 024.37471921

 

 

  

 

 
 

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 11