Ngày 20 - 07 - 202412:07 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng
Cập nhật 25/10/2008 , 09:10 AM
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý dự án, tư vấn thiết kế; thi công xây lắp.
Chúng tôi cam kết:
1. Xây dựng, thực hiện, duy trì, cải tiến liên tục Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chí Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty.
2. Không ngừng đổi mới kỹ thuật công nghệ, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng.
3. Uy tín, phong cách phục vụ chuyên nghiệp là mục tiêu hàng đầu Công ty chúng tôi hướng tới khách hàng.
4. Chính sách chất lượng được thông tin tới toàn thể CBCNV Công ty thấu hiểu, thực hiện và duy trì ở mọi cấp nhằm đưa Công ty phát triển bền vững.
 
 
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2011
Nhằm tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2011 phấn đấu đạt được các chỉ tiêu như sau:
1. Đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011. Tiếp tục mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.
2. Thực hiện thi công xây lắp 95% các công trình đúng tiến độ, an toàn và đạt chất lượng;
3. Phấn đấu đạt tổng doanh thu năm 2011 là 338 triệu đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra từ 5% đến 10% so với Tổng Công ty giao.
4. Phấn đấu trả cổ tức năm 2011 đạt 13%.
5. Cải tiến hệ thống quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện đời sống người lao động và đảm bảo lợi tức cho các cổ đông. Không ngừng đào tạo tăng cường nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
6. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng trong các dự án, công trình của Công ty.
Mục tiêu chất lượng của Công ty được hoạch định trên cơ sở báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011.

 

 

Lưu ý: Để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2011, yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tiến hành xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch và biện pháp thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị mình trong năm 2011. Mục tiêu chất lượng của từng bộ phận, đơn vị phải được xây dựng trên cơ sở số liệu thực tế, là cơ sở để tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và tổng kết cuối năm, được để ở nơi dễ thấy để toàn thể CBCNV bộ phận, đơn vị mình tiện theo dõi, thực hiện.
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 109984
Đang online: 12