Date 23 - 01 - 201806:01 AM
Quick link
Stock market
Hội đồng quản trị
Update 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Ông Trần Quốc Việt
- Kỹ sư  xây dựng.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đoàn
- Cử nhân Kinh tế Kế hoạch - Cử nhân Kiểm Soát
- Uỷ viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư  xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 38