Date 08 - 07 - 202007:07 AM
Quick link
Stock market
Hội đồng quản trị
Update 25/10/2008 , 10:10 AM

1. Ông Trần Quốc Việt
- Kỹ sư  xây dựng.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư  xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị
3. Bà Nguyễn Thị Phương Hà

- Cử nhân kinh tế

-Ủy viên Hội đồng quản trị

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 84296
User online: 8