Date 22 - 10 - 201802:10 PM
Quick link
Stock market
Ban kiểm soát
Update 25/10/2008 , 03:10 AM
1. Trưởng Ban:  * Ông  Đào Trương Tuấn       - Cử nhân Học viện ngân hàng   - Trưởng phòng Dự án Công ty
2. Uỷ viên:
   * Bà Nguyễn Cao Linh Hương
  * Ông  Hồ Trung Đông

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 5