Date 23 - 01 - 201806:01 AM
Quick link
Stock market
Ban kiểm soát
Update 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Trưởng Ban:  * Ông  Đào Trương Tuấn       - Cử nhân Học viện ngân hàng   - Trưởng phòng Dự án Công ty
2. Uỷ viên:
   * Ông Bùi Dương Hải - Cử nhân kinh tế - Cán bộ phòng Tài chính kế toán Công ty
  * Ông  Từ Ngọc Dương
- Cử nhân Luật
-  Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Hà Nội 22 trực thuộc Công ty.


 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 36