Date 08 - 07 - 202008:07 AM
Quick link
Stock market
Ban kiểm soát
Update 25/10/2008 , 10:10 AM
1. Trưởng Ban:  * Ông  Đào Trương Tuấn       - Cử nhân Học viện ngân hàng   - Trưởng phòng Dự án Công ty
2. Uỷ viên:
   * Bà Nguyễn Cao Linh Hương
  * Ông  Hồ Trung Đông

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 84305
User online: 6