Date 21 - 08 - 201804:08 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 4
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Xí nghiệp xây lắp số 4 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch:

 

3. Điện thoại: 04.62930424

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Đoàn Hồng Sơn - Giám đốc Xí nghiệp

 

7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 64