Date 03 - 12 - 202301:12 AM
Quick link
Stock market
Xí nghiệp Xây lắp số 6
Update 25/03/2009 , 08:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Đội xây lắp số 6 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch:

 

3. Điện thoại: 04.37737440

 

4. Fax: 04.37737439

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Xí nghiệp

 

7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 32254
User online: 4