Date 03 - 08 - 202102:08 PM
Quick link
Stock market
Đội xây lắp số 5
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Đội xây lắp số 5 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch:

 

3. Điện thoại:

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Vũ Trung Nghĩa - Đội trưởng

 7. Ngày thành lập:  
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 160086
User online: 5