Ngày 24 - 05 - 202410:05 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo về việc tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Cập nhật 27/03/2012 , 11:03 AM
TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
                 _______________________
Số: 03/TB-CT-P6
         Hà Nội, ngày 19  tháng 03 năm 2012
THÔNG BÁO
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
___________
          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 xin thông báo tới các quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
          - Thời gian: Buổi sáng ngày 26/04/2012.
          - Địa điểm: Hội trường tầng 4 - trụ sở Công ty, số 13 ngõ Yên Thế - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội.
          Để xác nhận việc đăng ký tham dự, đề nghị các Quý cổ đông gửi một trong các mẫu văn bản sau đây tới phòng Tổ chức Hành chính Công ty (bà Mai Thị Hoà).
 1. Các cổ đông có điều kiện tham dự đại hội thực hiện đăng ký theo mẫu số 01 gửi kèm thông báo này.
2. Do diện tích phòng hội trường của Công ty hạn chế. Vì vây, Công ty khuyến khích các cổ đông sở hữu cổ phần nhỏ và các cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội uỷ quyền cho các cổ đông khác thay mặt mình tham dự đại hội. Việc uỷ quyền này thực hiện theo biểu mẫu số 02 gửi kèm theo thông báo này.
Thời gian nhận đăng ký tham dự Đại hội: Từ 8h00 ngày 26/03/2012 đến 17h00 ngày 30/03/2012
Hết thời hạn trên, các cổ đông không đăng ký tham dự hoặc không uỷ quyền cho người khác tham dự thì cổ đông đó mất quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.
Lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, trung tâm, đội, BCH công trình có trách nhiệm thông báo nội dung trên các CBCNV là các cổ đông của Công ty trong đơn vị mình để triển khai thực hiện.
Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- H - Gi
- Các cổ đông không là CBCNV của Công ty
- Pi, XNi, TTi, Đi,BCHi (để t/h);
- Lưu: VT, P6.
 
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Trần Quốc Việt

 
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 89600
Đang online: 5