Ngày 04 - 06 - 202305:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo về việc thanh toán cổ tức năm 2011
Cập nhật 07/05/2012 , 10:05 AM
TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
                 _______________________
Số:        /TB-CT22-P6
Hà Nội,  ngày      tháng    năm 2012
THÔNG BÁO
Về việc thanh toán cổ tức năm 2011
___________
 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;
Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011;
Căn cứ Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được thông qua ngày 26/04/2012;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2011 như sau:
1. Tỷ lệ cổ tức năm 2011: 13%/mệnh giá cổ phần (1.300 đ/01 cổ phần).
2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
3. Thời gian thanh toán: Bắt đầu từ ngày 10/05/2012 đến hết ngày 18/05/2012 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật).
3. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng TCKT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 – Số 13 ngõ Yên Thế, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.
Lưu ý:
Quý cổ đông khi đến nhận cổ tức cần mang theo các giấy tờ cần thiết sau:
- Giấy chứng minh nhân dân (bản chính)
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính)
- Giấy uỷ quyền hợp pháp (trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác đến nhận tiền thay).
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Phòng TCKT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 - ĐT: 043.747.1924
Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:
- Cổ đông CT22;
- Lưu: VT, P6.
 
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 
 
 
Trần Quốc Việt

 
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382982
Đang online: 8