Ngày 04 - 06 - 202306:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo đăng ký tham dự đại hội cổ đông 2013
Cập nhật 22/03/2013 , 03:03 PM

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                           ______________

Số:        /TB-CT-P6

 

                Hà Nội,  ngày      tháng  03  năm 2013

 

THÔNG BÁO

 

 

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

___________

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 xin thông báo tới các quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2013 như sau:

          - Thời gian: Buổi sáng ngày 18/04/2013.

          - Địa điểm: Hội trường tầng 4 – trụ sở Công ty, số 13 ngõ Yên Thế – Văn Miếu - Đống Đa – Hà Nội.

          Để xác nhận việc đăng ký tham dự, đề nghị các Quý cổ đông gửi một trong các mẫu văn bản sau đây tới phòng Tổ chức Hành chính Công ty (bà Mai Thị Hoà).

 1. Các cổ đông có điều kiện tham dự đại hội thực hiện đăng ký theo mẫu số 01 gửi kèm thông báo này.

2. Các cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội có thể uỷ quyền cho các cổ đông khác thay mặt mình tham dự đại hội. Việc uỷ quyền này thực hiện theo biểu mẫu số 02 gửi kèm theo thông báo này.

 

Thời gian nhận đăng ký tham dự Đại hội:  Từ 8h00 ngày 19/03/2013 đến 17h00 ngày 22/03/2013

 

Hết thời hạn trên, các cổ đông không đăng ký tham dự hoặc không uỷ quyền cho người khác tham dự thì cổ đông đó mất quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.

Lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, trung tâm, đội, BCH công trình có trách nhiệm thông báo nội dung trên các CBCNV là các cổ đông của Công ty trong đơn vị mình để triển khai thực hiện.

Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- H - Gi

- Các cổ đông không là CBCNV của Công ty

- Pi, XNi, TTi, Đi,BCHi (để t/h);

- Lưu: VT, P6.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Quốc Việt

 

 

Mẫu số 01 (Kèm theo Thông báo số:            /TB-CT-P6  ngày      3/2013)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                           Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

 

 

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

          Tên tôi là     : .................................................................

          Ngày sinh    : .................................................................

          Số CMND   : ......................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp:........................

          Địa chỉ        : ......................................................................................................

          Điện thoại   : .................................Fax:...............................

          Số cổ phần sở hữu: .......................................................

          Tôi đã nhận được Thông báo của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

          Nay, bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty tổ chức vào ngày 18/04/2013.

          Tôi xin cam kết sẽ có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội./.

 

 

 

Người đăng ký

 

(Ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 02 (Kèm theo Thông báo số:            /TB-CT-P6  ngày        3/2012)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                           Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

 

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

          Tên tôi là     : .................................................................

          Ngày sinh    : .................................................................

          Số CMND   : ......................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp:........................

          Địa chỉ        : ......................................................................................................

          Điện thoại   : .................................Fax:...............................

          Số cổ phần sở hữu: .......................................................

          Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 do Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội 22 tổ chức, nay tôi đồng ý uỷ quyền cho:

          Ông (bà) : ....................................................

          Ngày sinh    : .....................................................................

          Số CMND   : ....................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:  .........................

          Địa chỉ        : .....................................................................................................

          Điện thoại   : ......................................Fax:..........................

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (bà): ................................... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này và quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền những nội dung chính mà Đại hội đã thông qua.

          Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

Người được uỷ quyền

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382983
Đang online: 3