Ngày 04 - 06 - 202304:06 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Cập nhật 02/03/2010 , 10:03 AM

TCT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C. TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

                 ___________________

Số:        /TB-CT-P6

                Hà nội,  ngày      tháng 03 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

          

          Để tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 4 năm 2010, nay Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thông báo tới các Quý cổ đông như sau:

      

        Trong thời hạn từ 8h00 ngày 8/3/2010 đến 17h00 ngày 12/3/2010, đề nghị các Quý cổ đông gửi một trong các mẫu văn bản sau đây tới phòng Tổ chức hành chính công ty (bà Mai Thị Hoà) để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2010.

 

        1. Các cổ đông có điều kiện tham dự đại hội thực hiện đăng ký theo mẫu số 01 gửi kèm thông báo này.

 

        2. Do diện tích phòng hội trường của công ty hạn chế. Vì vậy công ty khuyến khích các cổ đông sở hữu số cổ phần nhỏ và các cổ đông không có điều kiện tham dự đại hội uỷ quyền cho cổ đông khác thay mặt mình tham dự đại hội. Việc uỷ quyền này thực hiện theo mẫu số 02 gửi kèm thông báo này.   

        

        Hết thời hạn trên, cổ đông nào không đăng ký tham dự hoặc không uỷ quyền cho người khác tham dự thì cổ đông đó mất quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.      

     

       Lãnh đạo các phòng, ban, xí nghiệp, trung tâm, đội có trách nhiệm thông báo nội dung trên tới các CBCNV là cổ đông của Công ty trong đơn vị mình để tổ chức thực hiện.

       

       Trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- H - Gi;

- Các cổ đông không là CBCNV của Cty;

- Pi, XNi, TTi, Đi (để t/h);

- Lưu: VT, P6.  

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                 

                CHỦ TỊCH                            

                   (Đã ký)      

 

                                   

        

             Trần Quốc Việt

     

 

Mẫu số 01 (Kèm theo Thông báo số:            /TB-CT-P6 ngày        3/2010)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                                                                                                           

                                                                                                           Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

                      

               Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22      

     

              Tên tôi là     : .................................................................        

   

              Ngày sinh    : .................................................................           

 

 

              Số CMND   : ......................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp:.......................   

        

              Địa chỉ        : ....................................................................................................  

         

              Điện thoại   : ....................................Fax:...............................      

     

 

             Số cổ phần sở hữu: .......................................................    

       

            Tôi đã nhận được Thông báo của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.   

        

            Nay, bằng văn bản này, tôi đăng ký sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty.    

       

            Tôi xin cam kết sẽ có mặt đúng giờ và thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội./.

 

 

Người đăng ký

(Ký, ghi rõ họ tên)

                    

 

Mẫu số 02 (Kèm theo Thông báo số:            /TB-CT-P6 ngày        3/2010)

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                    

                                                                                                                         

                                                                                                                          Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

V/v dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

 

 

                             Kính gửi: HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22   

        

            Tên tôi là     : .................................................................      

     

 

            Ngày sinh    : .................................................................        

   

 

           Số CMND   : ......................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp:.......................

           

           Địa chỉ        : ....................................................................................................     

      

           Điện thoại   : .................................Fax:..........................          

 

 

           Số cổ phần sở hữu: .........................................................       

    

           Do không có điều kiện tham gia trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty nay tôi uỷ quyền cho:           

 

 

          Ông (bà) : ...................................................................         

  

          Ngày sinh    : ..............................................................       

    

          Số CMND   : ....................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp:  ........................  

         

          Địa chỉ        : ....................................................................................................  

         

          Điện thoại   : ......................................Fax:...................

 

         Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

 

         Ông (bà): ................................... có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này và quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại cho người uỷ quyền những nội dung chính mà Đại hội đã thông qua.    

        

        Giấy uỷ quyền này có hiệu lực từ ngày ký, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như sau.

 

Người được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

   
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 382969
Đang online: 2